Svet-Stranek.cz
Odmaštění / Čištění / Výroba - CHEMICAL

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY


OSVČ Stanislav Kuka
se sídlem: 

U Dráhy 2278/14

789 01 Zábřeh, Czech Republic

IČ: 64964167 

DIČ: CZ6608091633

 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chemical.freepage.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) OSVČ Stanislav Kuka, se sídlem Zábřeh, U Dráhy 2278, PSČ 789 01, identifikační číslo Stanislav Kuka 64964167, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.chemical.freepage.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6.  NEPŘEVZETÍ VYEXPEDOVANÉ OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKEM
UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník §2048-§2049-§2050-§2051-§2052, zákon č. 89/2012 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 160,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny vymáhací společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Bez registrace, při registraci na webové stránce a přiobjednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a přiobjednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Objednávka zboží  

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu. Smlouva o koupi zboží je uzavřena odesláním objednávky a jejím následným potvrzením prodávajícím. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového e-shopu Stanislav Kuka jsou považovány za závazné. Smlouva o koupi zboží je platná jen při dodržení podmínek, že objednané zboží je dostupné na skladě prodávajícího či skladě dodavatelů spolupracujících s prodávajícím. V případě nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce, má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů. Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu, zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a objednávka se stává závaznou. Zboží bude dodáno za cenu uvedenou na webových stránkách v daném okamžiku odeslání objednávky. Po přijetí objednávky dostává zákazník první email přímo z www o doručení a po zařazení do výroby přichází POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY Z INTERNETU s objednávkovým číslem na Vámi uvedenou elektronickou poštu, kde bude potvrzeno poštovné, konečná celková částka a datum expedice. V případě Vašeho nesouhlasu, lze objednávku obratem zrušit. Pokud tento email nedostanete, kontaktujete nás prosím. Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti prostřednictvím elektronické pošty informováni. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušení objednávky.

Na základě vzájemné dohody obou stran je možné sjednat individuální objednávku, která se týká odběru většího množství od jednoho či více druhů zboží nebo zboží, které není prezentováno v internetovém obchodě apod. Kontaktujte nás ohledně sjednání podmínek a ceny individuální objednávky.

4. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující může objednávku stornovat nebo změnit své údaje či druh zboží bez udání důvodů kdykoliv do doby, než obdrží potvrzení objednávky, tzn. do doby, než bude uzavřena smlouva o koupi zboží. Kupující je oprávněn objednávku stornovat, resp. odstoupit od smlouvy o koupi zboží i po obdržení potvrzení objednávky v případě, že nesouhlasí s poštovným nebo prodávající nesplní smluvené podmínky dodání zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající má právo objednávku stornovat v případě, že se zboží nebo jeho část již nevyrábí či nedodává. Prodávající je oprávněn objednávku stornovat taktéž, pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje. V obou případech však prodávající nejprve kontaktuje zákazníka za účelem možné dohody o dalším postupu jako je náhrada za jiné zboží apod. Objednávka je stornována také vpřípadě, že kupující vyplnil v objednávce chybné nebo neúplné údaje. Přesněji: V případě, že údaje uvedené kupujícím do objednávky budou nesprávné a pokud nebude možné kontaktovat zákazníka pomocí kontaktů, které uvedl nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere navědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy ododávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.28 čio jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu sustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti  (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvymusí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupeníod kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího chemical.zabreh@seznam.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží nelze posílat zpět na naši adresu na dobírku, balíky zasílané na dobírku budou odmítnuty a vráceny zpět k odesílateli. 
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.29 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti(14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Platební podmínky, expediční lhůty, poštovné a dopravné

Zboží je odesíláno kupujícímu dobírkou prostřednictvím České pošty ve dnech Po-ČT. Vzhledem ke specifikaci výrobků, neposíláme Pá/ So/ Ne. Cena za dobírku se pohybuje od 150,- až 250,-Kč za 1 balík bez DPH /karton (dle objemu a váhy). Termín dodání je závislý od druhu objednaného zboží. Průměrná doba dodání je od 3 do 14 dní. I přes dodací lhůty uvedené u jednotlivých zboží se maximálně snažíme termíny dodání ještě zkrátit i pod tuto lhůtu tak, abyste objednané zboží obdrželi co nejdříve. Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty a v případě Vašeho přání si s Vámi domluvíme náhradní možné řešení.

7. Reklamace

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. Po této době se zásilka považuje za kompletní a vystavujete se tak nebezpečí, že Vaše reklamace nebude uznána. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího: Stanislav Kuka, U Dráhy 2278/14, 789 01 Zábřeh, Czech Republic nebo na   e-mailové adrese: chemical.zabreh@seznam.cz. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.Prodávající nepřebírá odpovědnost závady vyplývající zběžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv. vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

8. Ochrana osobních dat

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Jako zákazník musíte uvést následující údaje.   

Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

· jméno a příjmení

· úplná poštovní adresa

· e-mailové / případné, telefonické spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

· jméno firmy

· úplná poštovní adresa

· e-mailové / případné telefonické spojení

· IČ, DIČ

9. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky, kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť).